Menu     
22 Δεκεμβρίου 2014 - Σχόλια: 0 - Εκτύπωση

Δικαιώματα & υποχρεώσεις Δικαστών

ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ


(Οι δαπάνες που δικαιούται ο δικαστικός που μετακινείται, ρυθμίζονται από τα άρθρα 14 και 15 του ν. 2685/1999) Πλήρης οδηγός για τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 ( DOWLOAD )


Σύμφωνα με το άρθρο  15, ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ  ΔΑΠΑΝΕΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΣ:

  1. Oι νεοδιοριζόμενοι  για τη μετάβασή τους από τον τόπο κατοικίας τους στον τόπο διορισμού τους (στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν οι πάρεδροι).
  2. Στους μετατιθεμένους με αίτησή τους, εφόσον η μετάθεσή τους πραγματοποιείται πριν παρέλθουν τέσσερα (4) χρόνια από την προηγούμενη μετάθεση ή τοποθέτηση και
  3. Στους τοποθετούμενους με αίτησή τους, κατά την παράγραφο 9 του άρθρου 14.
Οι δαπάνες μεταθέσεως χωρίζονται στα οδοιπορικά και τις δαπάνες οικοσκευής.

Ι.  Oδοιπορικά


α) Αν ο δικαστικός μετακινείται με μέσα μαζικής μεταφοράς, δικαιούται το ποσό του εισιτηρίου του προσαυξημένο κατά 10% (στο άρθρο 4 προσδιορίζεται τι μέσο μεταφοράς και τι θέση δικαιούται ο κάθε βαθμός). Επίσης δικαιούται τα εισιτήρια της οικογενείας του, χωρίς προσαύξηση (ο Ν. 2685/1999 καθορίζει ποιοι αποτελούν την οικογένεια). β) Αν μετακινείται με ιδιόκτητο όχημα δικαιούται χιλιομετρική αποζημίωση που καθορίζεται από το άρθρο 6 και την Κ.Υ.Α. 2/56533/0022        (ΦΕΚ Β 1772/6-12-2006). Επίσης δικαιούται τα εισιτήρια της οικογενείας του, που δε συνταξιδεύει με το ιδιόκτητο όχημα, εφόσον μετακινηθεί εντός 6 μηνών (ο Ν. 2685/1999 καθορίζει ποιοι αποτελούν την οικογένεια).

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. οικ. 2/56533/0022 (ΦΕΚ Β΄1772/06-12-2006) Καθορισμός χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινουμένων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2685/1999 (Φ.Ε.Κ. 35 Α΄/18.2.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ.1432 Β΄/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 3. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη με την απόφαση αυτή δαπάνη δεν μπορεί να υπολογισθεί, καθόσον βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων, Ν.π.δ.Δ. και Ο.ΤΑ, και εξαρτάται από τον αριθμό των μετακινουμένων για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων, μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λπ., καθώς και τα διανυόμενα χιλιόμετρα, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε τη χιλιομετρική αποζημίωση των μετακινουμένων για υπηρεσία υπαλλήλων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, ως εξής: α. Για μετακίνηση με επιβατικά αυτοκίνητα σε δεκαπέντε λεπτά (0,15 €) για κάθε χιλιόμετρο. β. Για μετακίνηση με μοτοσυκλέττες στο 1/3 της αποζημίωσης της προηγουμένης περίπτωσης, δηλαδή σε πέντε λεπτά (0,05 €), για κάθε χιλιόμετρο. γ. Για μετακίνηση με μοτοποδήλατα στο 1/5 της αποζημίωσης της α’ περίπτωσης, δηλαδή σε τρία λεπτά (0,03), για κάθε χιλιόμετρο. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2007,καταργούμενης από της ημερομηνίας αυτής της υπ’ αριθμ. 2/21858/0022/11.4.2001 (Φ.Ε.Κ. 470/Β΄/23.4.2001) όμοιας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ Μ. ΛΙΑΠΗΣ

ΙΙ. Δαπάνες οικοσκευής


Αποτελείται από:

α)  το βασικό ποσό των 880,41 ΕΥΡΩ
β) προσαύξηση του βασικού ποσού κατά 10% για κάθε μέλος της οικογενείας
γ) προσαύξηση του βασικού ποσού κατά  50%  για μεταθέσεις από, προς και μεταξύ των νομών Λέσβου, Χίου, Σάμου και Δωδεκανήσου ή  προσαύξηση 30% για μεταθέσεις από, προς και μεταξύ νήσων προβληματικής περιοχής κατηγορίας Α`, όπως αυτές καθορίζονται με την κοινή απόφαση αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.50/265/29847/92 (ΦΕΚ 667 Β`) των Υπουργών Προεδρίας της Κυβέρνησης και Οικονομικών, ή προσαύξηση  20% για λοιπές, πλην των ανωτέρω περιπτώσεων, μεταθέσεις από νησί σε νησί, από την ηπειρωτική Ελλάδα στη νησιωτική και αντίστροφα, όταν χρησιμοποιείται θαλάσσιο μέσο μεταφοράς της οικοσκευής για περισσότερο από είκοσι (20) ναυτικά μίλια.
δ) για κάθε χιλιόμετρο άνω των 150 χιλιομέτρων, καταβάλλονται 0,59 ΕΥΡΩ.
ε)  Εάν η μετακίνηση περιλαμβάνει και διαδρομή με θαλάσσιο μέσο μεταφοράς, καταβάλλεται ο ναύλος ενός ιδιωτικής χρήσης επιβατικού αυτοκινήτου που ανήκει στον υπάλληλο ή σε σύζυγο, καθώς και ο ναύλος απλής διαδρομής του μεταφέροντος την οικοσκευή του υπαλλήλου φορτηγού αυτοκινήτου Δ.Χ..
Τα ποσά της κατηγορίας αυτής (δαπάνες οικοσκευής) αθροίζονται και αποτελούν το μέγιστο ποσό που δικαιούται καθένας. Για να καταβληθεί το μέγιστο ποσό, απαιτούνται παραστατικά που να καλύπτουν τουλάχιστον το 70%, άλλως καταβάλλεται το μικρότερο ποσό. Αν δεν προσκομισθούν παραστατικά, καταβάλλεται το 30% των 880,41 ΕΥΡΩ, δηλαδή 264,12 ΕΥΡΩ.
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ (άρθρο 13)

(Οι δαπάνες που δικαιούται ο δικαστικός που μετακινείται, ρυθμίζονται από το άρθρο 13 του ν. 2685/1999) Πλήρης οδηγός για τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 ( DOWLOAD )


Σύμφωνα με το άρθρο 13, ΔΕ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΗΣ:

α. Οι αποσπώμενοι με αίτησή τους.β. αυτοί που παραμένουν στη θέση που αποσπάσθηκαν, κατά παράταση της αρχικής απόσπασης, εφόσον έχουν εξαντλήσει το όριο των ημερών καταβολής σε αυτούς της σχετικής αποζημίωσης ή αποσπώνται πάλι μέσα σε έξι (6) μήνες στον ίδιο τόπο

γ. Οι αποσπώμενοι από περιφερειακές υπηρεσίες στους Νομούς Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και από την περιφέρεια κάθε νομού στην έδρα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Οι δαπάνες απόσπασης χωρίζονται στα οδοιπορικά, την ημερήσια αποζημίωση και τις δαπάνες οικοσκευής, με τις κάτωθι διακρίσεις:
Ι. Μετακίνηση σε απόσταση μέχρι τα 70 χιλιόμετρα ή 10 ναυτικά μίλια από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας (§1 περ.α).
Δαπάνες μετακίνησης.
1. Αν ο δικαστικός μετακινείται με μέσα μαζικής μεταφοράς, δικαιούται το αντίτιμο του εισιτηρίου μετάβασης και επιστροφής (στο άρθρο 4 προσδιορίζεται τι μέσο μεταφοράς και τι θέση δικαιούται ο κάθε βαθμός).

2. Αν ο δικαστικός μετακινείται με ιδιόκτητο μεταφορικό μέσο που ανήκει σε αυτόν ή σε σύζυγό του, δικαιούται χιλιομετρική αποζημίωση, που καθορίζεται από το άρθρο 6 και την Κ.Υ.Α. 2/56533/0022 (ΦΕΚ Β 1772/6-12-2006).

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. οικ. 2/56533/0022 (ΦΕΚ Β΄1772/06-12-2006) Καθορισμός χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινουμένων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2685/1999 (Φ.Ε.Κ. 35 Α΄/18.2.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ.1432 Β΄/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 3. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη με την απόφαση αυτή δαπάνη δεν μπορεί να υπολογισθεί, καθόσον βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων, Ν.π.δ.Δ. και Ο.ΤΑ, και εξαρτάται από τον αριθμό των μετακινουμένων για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων, μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λπ., καθώς και τα διανυόμενα χιλιόμετρα, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε τη χιλιομετρική αποζημίωση των μετακινουμένων για υπηρεσία υπαλλήλων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, ως εξής: α. Για μετακίνηση με επιβατικά αυτοκίνητα σε δεκαπέντε λεπτά (0,15 €) για κάθε χιλιόμετρο. β. Για μετακίνηση με μοτοσυκλέττες στο 1/3 της αποζημίωσης της προηγουμένης περίπτωσης, δηλαδή σε πέντε λεπτά (0,05 €), για κάθε χιλιόμετρο. γ. Για μετακίνηση με μοτοποδήλατα στο 1/5 της αποζημίωσης της α’ περίπτωσης, δηλαδή σε τρία λεπτά (0,03), για κάθε χιλιόμετρο. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2007,καταργούμενης από της ημερομηνίας αυτής της υπ’ αριθμ. 2/21858/0022/11.4.2001 (Φ.Ε.Κ. 470/Β΄/23.4.2001) όμοιας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ Μ. ΛΙΑΠΗΣ
ΙΙ. Μετακίνηση σε απόσταση άνω των 70 χιλιομέτρων ή 10 ναυτικών μιλίων από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας και αυθημερόν επιστροφή (§1 περ.β).
α) Δαπάνες μετακίνησης βλ. ανωτέρω ανάλυση β) Ημερήσια αποζημίωση Το ένα τρίτο (1/3) της ημερήσιας αποζημίωσης, αλλά μόνον για χρονικό διάστημα μέχρι σαράντα (40) ημερών. Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται σε 29,35 ΕΥΡΩ (άρθρο 9) , ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου και άρα το 1/3 ισούται με 9,78 ΕΥΡΩ.

ΙΙΙ. Μετακίνηση σε απόσταση άνω των 70 χιλιομέτρων ή 10 ναυτικών μιλίων από τον τόπο της μόνιμης κατοικίας και προσωρινή εγκατάσταση για όλο το διάστημα της απόσπασης (§1 περ.γ).

α) Δαπάνες μετακίνησης βλ. ανωτέρω ανάλυση β) Ημερήσια αποζημίωση Ολόκληρη την ημερήσια αποζημίωση, αλλά μόνον για χρονικό διάστημα μέχρι σαράντα (40) ημερών. Η ημερήσια αποζημίωση ορίζεται σε 29,35 ΕΥΡΩ (άρθρο 9), ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου. γ) Δαπάνες διανυκτέρευσης αλλά μόνον για χρονικό διάστημα μέχρι σαράντα (40) ημερών (βλ. σχετική ανάλυση στο πρώτο μέρος της μελέτης, http://dikastis.blogspot.com/2010/11/1.html)

ΙV. Απόσπαση άνω των έξι (6) μηνών.

α) Δαπάνες μετακίνησης βλ. ανωτέρω ανάλυση β) Δαπάνες οικοσκευής. Αποτελούνται από το 1/2 του ποσού του άρθρου 14 ( 880,41 ΕΥΡΩ /2 = 440,205 ΕΥΡΩ) προσαυξανόμενο ΜΟΝΟ κατά 0,59 ΕΥΡΩ για κάθε χιλιόμετρο άνω των 150 χιλιομέτρων. Απαραίτητη είναι η προσκόμιση αποδεικτικών εγγράφων. Δηλαδή δεν ισχύουν οι λοιπές προσαυξήσεις που λαμβάνονται υπόψιν στην περίπτωση της μετακόμισης (βλ. σχετική ανάλυση στο πρώτο μέρος της μελέτης, http://dikastis.blogspot.com/2010/11/1.html)

Σύμφωνα με την §3 του άρθρου 13 οι αποσπώμενοι δεν δικαιούνται άλλη ημερήσια αποζημίωση και δαπάνες διανυκτέρευσης για το χρόνο που καταβάλλεται αποζημίωση λόγω απόσπασης.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 1. Από την αντιπαραβολή των περ. α΄, β΄και γ΄ προκύπτει ότι κάθε ημέρα που πηγαίνει ο δικαστικός στην εργασία του και επιστρέφει δικαιούται δαπάνες μετακίνησης. Για ΙΧ επιβατικό αυτοκίνητο οι δαπάνες ανέρχονται σε 21 ΕΥΡΩ για 140 χιλιόμετρα. 2. Αν κάποιος έχει την τύχη να αποσπαστεί μέχρι 6 μήνες και εκ των πραγμάτων αναγκαστεί να εγκατασταθεί στον τόπο της απόσπασής του (βλέπεται είναι δύσκολο να έχεις την οικία σου στην Αθήνα και να πηγαινοέρχεσαι καθημερινά στην Καλαμάτα) του αναγνωρίζεται αποζημίωση μόνον για 40 ημέρες. Και μετά τι; Αυτό είναι ένας γρίφος. Το βέβαιο είναι ότι αντί το Δημόσιο να προσλάβει προσωπικό (που σημαίνει κόστος) «βολεύεται με τις αποσπάσεις» οι οποίες στο τέλος αποβαίνουν οικονομικά επιζήμιες για τον αποσπώμενο. Και για να μην παρεξηγηθώ: το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο που προβαίνει σε αποσπάσεις, προφανώς και δεν ευθύνεται αφού κάπως πρέπει να καλυφθούν οι κενές θέσεις. Ευθύνη φέρει η εκάστοτε πολιτική ηγεσία που αφήνει το χώρο της Δικαιοσύνης με τόσα κενά και το μόνον που κάνει είναι να νομοθετεί για επιταχύνσεις των διαδικασιών. 3. Περίεργη επίσης είναι και η διάταξη της §3 του άρθρου 13 ότι οι αποσπώμενοι δεν δικαιούνται άλλη ημερήσια αποζημίωση και δαπάνες διανυκτέρευσης για το χρόνο που καταβάλλεται αποζημίωση λόγω απόσπασης. Αν το αντιλαμβάνομαι καλώς, αν κάποιος αποσπασθεί από την Αθήνα στο Βόλο και εγκατασταθεί εκεί προσωρινά (απόσταση μεγαλύτερη των 70 χιλιομέτρων) και πάει για μεταβατικό στη Σκιάθο (στην οποία θα πρέπει να φτάσει από την προηγούμενη ημέρα και να κοιμηθεί εκεί) δεν δικαιούται δαπάνη για τη διανυκτέρευσή του (βλ. σχετική ανάλυση στο πρώτο μέρος της μελέτης, http://dikastis.blogspot.com/2010/11/1.html). Μάλλον θεωρείται ότι πάει για διακοπές και αναψυχή.

Για να προλάβω τους κακόβουλους, οι ανωτέρω διατάξεις δεν έγιναν τώρα επί μνημονίου, αλλά προϋπήρχαν και επί των καιρών των παχιών αγελάδων.

Πηγή: http://dikastis.blogspot.gr/2011/03/2.html

ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ (άρθρο 5 επ.)

(Οι δαπάνες που δικαιούται ο δικαστικός που μετακινείται, ρυθμίζονται από το  Ν. 2685/1999) Πλήρης οδηγός για τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 ( DOWLOAD )


Χωρίζονται στα οδοιπορικά στις δαπάνες διανυκτέρευσης και την ημερήσια αποζημίωση.
Ι. Oδοιπορικά
α) Αν ο δικαστικός μετακινείται με μέσα μαζικής μεταφοράς, δικαιούται το ποσό του εισιτηρίου του προσαυξημένο κατά 10% (στο άρθρο 4 προσδιορίζεται τι μέσο μεταφοράς και τι θέση δικαιούται ο κάθε βαθμός). Δε δικαιούται προσαύξηση επί του αντιτίμου εισιτηρίων αστικών συγκοινωνιών ή επί της αξίας της κάρτας απεριορίστων διαδρομών. Αν δεν υπάρχει συγκοινωνιακή εξυπηρέτηση, επιτρέπεται η χρήση επιβατικού αυτοκινήτου δημόσιας χρήσης (ταξί)

β) Αν μετακινείται με ιδιόκτητο όχημα δικαιούται χιλιομετρική αποζημίωση που καθορίζεται από το άρθρο 6 και την Κ.Υ.Α. 2/56533/0022 (ΦΕΚ Β 1772/6-12-2006).

ΑΠΟΦΑΣΗ Αριθμ. οικ. 2/56533/0022 (ΦΕΚ Β΄1772/06-12-2006) Καθορισμός χιλιομετρικής αποζημίωσης των μετακινουμένων υπαλλήλων για υπηρεσία με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 2685/1999 (Φ.Ε.Κ. 35 Α΄/18.2.1999) «Κάλυψη δαπανών μετακινουμένων υπαλλήλων εντός και εκτός Επικράτειας και άλλες διατάξεις». 2. Την υπ’ αριθμ. 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (Φ.Ε.Κ.1432 Β΄/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και Υπουργού Οικονομικών: «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών». 3. Το γεγονός ότι η προκαλούμενη με την απόφαση αυτή δαπάνη δεν μπορεί να υπολογισθεί, καθόσον βαρύνει τους προϋπολογισμούς των Υπουργείων, Ν.π.δ.Δ. και Ο.ΤΑ, και εξαρτάται από τον αριθμό των μετακινουμένων για εκτέλεση υπηρεσίας υπαλλήλων, μεταθέσεις, αποσπάσεις κ.λπ., καθώς και τα διανυόμενα χιλιόμετρα, αποφασίζουμε: 1. Καθορίζουμε τη χιλιομετρική αποζημίωση των μετακινουμένων για υπηρεσία υπαλλήλων με ιδιόκτητα μεταφορικά μέσα, ως εξής: α. Για μετακίνηση με επιβατικά αυτοκίνητα σε δεκαπέντε λεπτά (0,15 €) για κάθε χιλιόμετρο. β. Για μετακίνηση με μοτοσυκλέττες στο 1/3 της αποζημίωσης της προηγουμένης περίπτωσης, δηλαδή σε πέντε λεπτά (0,05 €), για κάθε χιλιόμετρο. γ. Για μετακίνηση με μοτοποδήλατα στο 1/5 της αποζημίωσης της α’ περίπτωσης, δηλαδή σε τρία λεπτά (0,03), για κάθε χιλιόμετρο. 2. Η ισχύς της απόφασης αυτής αρχίζει από 1.1.2007,καταργούμενης από της ημερομηνίας αυτής της υπ’ αριθμ. 2/21858/0022/11.4.2001 (Φ.Ε.Κ. 470/Β΄/23.4.2001) όμοιας. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 10 Οκτωβρίου 2006 ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΥΦΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Π. ΔΟΥΚΑΣ Μ. ΛΙΑΠΗΣ
Κίνηση εκτός έδρας με ιχ επιτρέπεται : Για μετακινήσεις εκτός έδρας και μέσα στα όρια του νομού, στον οποίο υπηρετεί ο μετακινούμενος  ανεξάρτητα αν οι περιοχές εξυπηρετούνται από συγκοινωνιακά μέσα.   Για μετακινήσεις εκτός έδρας και εκτός των ορίων του νομού ή της περιφέρειας, εάν πρόκειται να μεταβούν διαδοχικά σε περισσότερες από μια περιοχές.  Για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα, όταν από τον τόπο προορισμού του υπαλλήλου προβλέπεται διαδοχική μετακίνηση. Αν χρησιμοποιήθηκε ιδιωτικής χρήσης μεταφορικό μέσο, χωρίς να πληρούνται οι προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου, καταβάλλεται μόνο το αντίτιμο του εισιτηρίου του φθηνότερου συγκοινωνιακού μέσου της αντίστοιχης διαδρομής. Μίσθωση μεταφορικού μέσου επιτρέπεται όταν είναι αναγκαία η μεταφορά υλικών.
ΙΙ. δαπάνες διανυκτέρευσης
Διανυκτέρευση επιτρέπεται όταν η απόσταση από την έδρα του υπαλλήλου είναι μεγαλύτερη από 160 χιλιόμετρα, εφόσον κινείται με ιδιόκτητο ή υπηρεσιακό αυτοκίνητο και μεγαλύτερη από 120 χιλιόμετρα, όταν κινείται με συγκοινωνιακό μέσο και για μετακινήσεις στη νησιωτική Ελλάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από είκοσι (20) ναυτικά μίλια. Όταν υπάρχει αντικειμενική αδυναμία επιστροφής, η οποία βεβαιώνεται από την οικεία αστυνομική, λιμενική ή αερολιμενική αρχή.  Δεν καταβάλλεται δαπάνη διανυκτέρευσης όταν άλλος φορέας, εκτός από αυτόν στον οποίο ανήκει ο μετακινούμενος, καλύπτει αυτήν.
Ως δαπάνη διανυκτέρευσης θεωρείται το καταβαλλόμενο ποσό σε κάθε τύπο ξενοδοχειακής μονάδας, πανσιόν ή ενοικιαζόμενο δωμάτιο. Το ποσό αυτό διαφέρει ανάλογα με το βαθμό του δικαστικού (άρθρο 8). Το ποσό της διανυκτέρευσης προσαυξάνεται κατά 20% τη θερινή περίοδο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου.
ΙΙΙ. Ημερήσια αποζημίωση
Ορίζεται σε 29,35 ΕΥΡΩ, ανεξάρτητα από τη θέση ή το βαθμό του μετακινουμένου και καταβάλλεται:
α) Ολόκληρη, όταν  υπάρχει διανυκτέρευση.
β) Το ένα δεύτερο (1/2) της ημερήσιας αποζημίωσης σε περίπτωση που καλύπτεται ο μετακινούμενος με ημιδιατροφή.

γ) Το ένα τρίτο (1/3) της ημερήσιας αποζημίωσης για την ημέρα της επιστροφής μετά από διανυκτέρευση ή αν η απόσταση είναι  άνω των σαράντα (40) χιλιομέτρων ή δέκα (10) ναυτικών μιλίων και ο μετακινούμενος επιστρέφει αυθημερόν στην έδρα τους, καθώς και από νησί σε νησί άνω των πέντε (5) ναυτικών μιλίων.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ


(Οι δαπάνες που δικαιούται ο δικαστικός που μετακινείται, ρυθμίζονται από το άρθρο 13 του ν. 2685/1999) Πλήρης οδηγός για τις διατάξεις του Ν. 2685/1999 ( DOWLOAD )


Ο δικαστικός που μεταβαίνει ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ της υπηρεσίας του σε συνέδρια, σεμινάρια ή εργασίες κέντρων ερευνών, δικαιούται:

Ι. τη δαπάνη εγγραφής ή συμμετοχής σε αυτά, εφόσον υποβάλει σχετική εξοφλητική απόδειξη πληρωμής τους.

ΙΙ. Στους μετακινουμένους ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ (μόνον) αναγνωρίζονται τα έξοδα χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου, η δαπάνη διανυκτέρευσης και ημερήσια εκτός έδρας αποζημίωση (βλ. και ανάλυση στο πρώτο μέρος της μελέτης για τις δαπάνες εκτός έδρας δηλ. ΕΔΩ)

Πηγή: http://dikastis.blogspot.gr/2011/03/2.html

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΩΝ & ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ) ΚΤΙΡΙΟ 6 –ΓΡΑΦΕΙΟ 210 ΤΗΛ: 210 88 27 380- FAX 210 88 41 529 Τ.Κ. 101. 71 e- mail: endikeis@otenet.gr

Αθήνα, 26-5-2014 Αρ. Πρωτ.: 68

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Θέμα: Χρήση των Στρατιωτικών Πρατηρίων – Λεσχών για τους Δικαστικούς Λειτουργούς

Μετά από σχετικό αίτημα του Προεδρείου της Ένωσής μας, σε συνεργασία και με τον Υπουργό Δικαιοσύνης κ. Αθανασίου, εγκρίθηκε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας η είσοδος των Δικαστικών και Εισαγγελικών Λειτουργών στα Στρατιωτικά Πρατήρια – Προμηθευτικούς Οργανισμούς-Λέσχες, προκειμένου να προμηθεύονται από εκεί, τα προς πώληση προϊόντα και να εστιάζονται σ’ αυτές αντίστοιχα. Η δυνατότητα αφορά τα Πρατήρια και Λέσχες του Γενικού Επιτελείου Στρατού, Αεροπορίας και Ναυτικού (θα επακολουθήσει ειδικός κατάλογος με τις ακριβείς διευθύνσεις και τα είδη των κατά τόπους Πρατηρίων και Λεσχών).

Όσοι εκ των μελών της Ένωσής μας, Δικαστές και Εισαγγελείς, επιθυμούν να κάνουν χρήση του δικαιώματος αυτού, παρακαλούνται να το δηλώσουν, μέχρι την 6η Ιουνίου 2014, για να αποσταλούν οι σχετικές ονομαστικές καταστάσεις στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Η είσοδος στα Πρατήρια και τις Λέσχες θα επιτρέπεται με την επίδειξη της αστυνομικής (ή υπηρεσιακής) ταυτότητας.

Δηλώσεις – Πληροφορίες στα Γραφεία της Ένωσης τηλ. 210 – 8827380, fax. 210-8841529, e-mail: endikeis@otenet.gr και στους υπευθύνους: Στενιώτη Μαργαρίτα, Εφέτη, Γεν. Γραμματέα, τηλ. 6932100631, Παπαδήμα Χρήστο, Πρωτοδίκη, Αναπληρωτή Ταμία, τηλ. 6944640363, Γκαρά Σταματία, Ειρηνοδίκη, Ταμία (Δικαστήρια Θεσσαλίας-Ηπείρου), τηλ. 6975972354, Μαυρίδη Χαράλαμπο, Εφέτη (Δικαστήρια Βορείου Ελλάδας), τηλ. 6932451453.

Premium WordPress Themes